ಸಿನಿಮಾತು/ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ – ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದಿಗೂ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆ, ಅವಳು ಗಂಡನಿಂದ ಅಪಮಾನ, ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು

Read more