ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ – ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಗಾಳಿಯ ತುಂಡುಮಾಡುವ ಮೌನವೊಂದು ಎಡೆಬಿಡದ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಳಪ ಕಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದೂ ನಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ರಾತ್ರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅವರವರ ಲೋಕಗಳು

Read more