ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೇ?/ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ – ಸರುಹಾಶಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾಳೆ ಏಕೆ? – ಟಿ.ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಸರುಹಾಶಿ ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳ ಸಾಧಕಿ. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಹವಾಗುಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ, ಎಲ್ಲ

Read more