ನಮ್ಮ ಕಥೆ / ಹುದುಗಲಾರದ ದುಃಖ – ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ

ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಷ್ಟು? ಅವಳಿಂದ ಕಳೆದದ್ದೆಷ್ಟು ? ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ

Read more