ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ/ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬದಲಾದ ಕಾನೂನು – ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧದಂತಹ  ಕಾನೂನುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ

Read more