ಮಗುವಾದವರು – ಸವಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಅಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾಟೇಜ್ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಹಾದು ಬಂದ ಸೂರ್ಯನ

Read more