ಮೇಘ ಸಂದೇಶ / `ಪೀರಿಯಡ್ ಲೀವ್’ ಬೇಕೇ? ಬೇಡವೇ? – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಂಥ ಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಗೆ ವಿರೋಧ

Read more