ಚಿತ್ರಕಾರ 

ತನ್ನ ಕುಂಚದ ತುದಿಗಳನ್ನು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಸವರುತ್ತಾನೆ, ಒರಟು ಕಾನ್ವಾಸಿನಮೇಲೆ ಮೃದು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನು, ಜೀವನದ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಒಂದುಸಿರಿನನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೇಳೈಸುವಿಕೆ, ನೆಳಲು ಬೆಳಕುಗಳ

Read more