ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ/ ನೃತ್ಯದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ- ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ನಟರಾಜ ತನ್ನ ಕಾಲು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಿದ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುವ ಕಲಾವಿದೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ

Read more