ಮೇಘ ಸಂದೇಶ/ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂದಲಿಕೆ : ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಎಂದು ಅಟ್ಟಕೇರಿಸಿ ಏರಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ, `ಎಲ್ಲಾ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ

Read more