ಚಿಂತನೆ / ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವಳ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನ – ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡಿಗಿಂತ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

Read more