ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಕಸುನ್ಯಾಗ ಜೀವ ಐತಿ  – ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಸಂಗಿ

ಪ್ರೀತಿ  ತೆಕ್ಕ್ಯಾಗ  ಕೊಳೆ  ಹುಡ್ಕೋರಿಗೆ  ಏನ ಹೇಳುದು   ಹೃದಯದ ಕಸುನ್ಯಾಗ ಜೀವ  ಐತಿ ನಿಜ ಐತಿ ಗೆಳತಿ  ನನ್ನ  ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂದವರ ನೆರಳ್ನ್ಯಾಗ ಜೀವ  ಐತಿ

Read more