ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ / ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಹಿಂಸೆಯ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು – ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ

Read more