ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ / ವಿವಾಹ ಶೂನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ – ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗಾಗುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಶೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ

Read more