ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ / ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕಾಮಿನಿ ರಾಯ್ -ತಿರು ಶ್ರೀಧರ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಮಿನಿ ರಾಯ್ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರು ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಾರೀ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ 1926 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ

Read more