ನೆನಪಿನ ಓಣಿ/ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ – ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಪಿ.ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮ ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಸೇವೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಲವತ್ತು- ಐವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ

Read more