ದೇಶಕಾಲ / ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಹಿಳೆಯರು

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 542 ರಲ್ಲಿ 78 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವರು

Read more