ಮೇಘಸಂದೇಶ/ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಸಬೇಡಿ! – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಬಾಂಧವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೆಂಗಸರು ನಂಬಿರುತ್ತೇವೆ; ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಹೆಂಗಸರೂ ಪದೇಪದೇ

Read more

ಮೇಘ ಸಂದೇಶ/ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂದಲಿಕೆ : ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಎಂದು ಅಟ್ಟಕೇರಿಸಿ ಏರಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ, `ಎಲ್ಲಾ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ

Read more