ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೇ?/ ನೀಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾತೆ ಹೆಲೆನ್ ಟೌಸಿಗ್- ಟಿ.ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು

ಮನಸ್ಸು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹವೈಕಲ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಸಾಧನೆಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಲೆನ್ ಟೌಸಿಗ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ

Read more