ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ವಿಜ್ಞಾನರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು? – ಸುಮಂಗಲಾ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆಂದು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ

Read more