ದಾಖಲಿಸಲಾಗದು! – ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್‌

ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯ ದಿಗಿಲು ತಂದಿಟ್ಟ ಉರಿಯುವ ಸೂರ್ಯ ನೋವು ತಂದಿಟ್ಟ ಆ ಕೋಲುಗಳು, ಅವಳ ಮೈಯ ಯಾವ ಅಂಗವನ್ನು ತಾಕಿಲ್ಲ? ಅದು, ಆ ಕೋಮಲ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!

Read more