ಪದ್ಮಿನಿ ಪಾಠ/ ಅವಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ- ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್

ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಅವಳ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬಸುರಿ ಆದ ನಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ

Read more