ಸಿನಿಮಾತು / ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು – ರಮೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದಿಡುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸತ್ವ

Read more