ಸುಖದ ಹುವ್ವು – ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ

ಜಿಂಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತುರಿಸಿದರೆ ಗಂಡಿನ ಕೊಂಬುತುದಿ ತಾಗಿಸಿ ಕೆರೆದುಕೊಳುವುದು ಪುಕ್ಕ ಉದುರಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಂಗಟೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ತುತ್ತರಸಿ ಉಣಿಸಿ ಗಂಡು ಪೊರೆವುದು ಕಪ್ಪೆ ಹೆಣ್ಣು ಉದುರಿಸಿದ

Read more