ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ’ಸ್ತ್ರೀವಾದ” ಪದವಿವರಣ ಕೋಶ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ “ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಪದವಿವರಣಾ ಕೋಶ”.  ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನ ವಲಯಗಳ

Read more