ಪದ್ಮ ಪ್ರಭೆ / ಪ್ರಕಾಂಡ ಮಹಿಳಾವಾದಿ ದೇವಕಿ ಜೈನ್ – ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ದೇವಕಿ ಜೈನ್ ಮೂಲತಃ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಮಹಿಳಾವಾದಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬುದ್ಧವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಗಳು ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಂಡ, ಮಹಿಳಾವಾದೀ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ.

Read more

ನಮ್ಮ ಕಥೆ/ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಯ ಪಯಣ – ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ| ದೇವಕಿ ಜೈನ್‍ರವರು ತಮ್ಮ The  Journey of a Southern Feminist ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹೇಗಾದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು

Read more

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ದೇವಕಿ ಜೈನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ| ದೇವಕಿ ಜೈನ್ ರವರು ಬರೆದ  ‘Close Encounters of Another Kind – Women and Development

Read more