ಮೋಡ ಬೀಸೋ ಕೈಗಳು – ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಸಂಗಿ

ಬಿಗಿದಷ್ಟು ಹಿತಗೈಯುವ ಮಣ್ಣ ಹೆಂಟೆಗಳಲಿ ಚಿತ್ತ ಬಿತ್ತಿಯ ಎರೆಹುಳುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲಿ ಸುರುವಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೀಜಗಳ ಮಾತೊಳಗೆ ಅವಳ ನೆಲದ ನಗೆಯ ಪಿಸುಮಾತು ಕೋಮಲವಾದ ಕೆಂದುಟಿಯ ತೋಟದ

Read more