ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾಪರ ನಿಲುವು

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪರವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ತಾಳುವುದು ಕಾನೂನಿನಂಥ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ

Read more