ಜಗದಗಲ/ ಜರ್ಮನಿಯ `ವಿಶ್ವ ನಾಯಕಿ’ ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದಾಯ

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ `ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ಅಬಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಹುಪಾಲು ಅಂತರ್ಗತ; ಆದರೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶ್ರಮದಿಂದ

Read more