ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ/ `ವಯಸ್ಸಿ’ಗೊಂದು ಹೊಸ ನೋಟ! – ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ವಯಸ್ಸು ಏರುತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡೆರಡು ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು! `ಮಹಿಳೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು `ವಯಸ್ಸು’ ಎನ್ನುವುದು. `ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಅರಳುಮರಳು’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. `ಅರವತ್ತು

Read more