ನಾಟಕ

ನಾಟಕಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ

ನಾಟಕ-ದು.ಸರಸ್ವತಿ

ಎಲ್ಲೋದ್‍ವು ಎದೆಯ ಗೂಡಿನ ಅಕ್ಕಿಗಳು? ಕತೆ ಏಳೋ ನಾನು ಎಣ್ಮಕ್ಳು ಏಳೋ ಕತೆನಾ ಕೇಳೋಕೆ ವೋಗಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಳುದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ, ನನ್ ವಟ್ಟೆವಳ್ಗಿನ ಎಣ್ಮಗನ ನನ್ ಕೈಲೇ

Read More